ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом ВГО «Жива планета» № 5 від 20 квітня 2023 р. СХВАЛЕНО Рішенням Координаційної ради ВГО «Жива планета» № 2/2023 від 15 квітня 2023 р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ ДРУЗІ «ЖИВОЇ ПЛАНЕТИ» Клуб Друзі «Живої планети» (далі – Кл

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ВГО «Жива планета»
№ 5 від 20 квітня 2023 р.

СХВАЛЕНО
Рішенням Координаційної ради ВГО «Жива планета»
№ 2/2023 від 15 квітня 2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО
В КЛУБІ ДРУЗІ «ЖИВОЇ ПЛАНЕТИ»

Клуб Друзі «Живої планети» (далі – Клуб) є структурним підрозділом Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» (ідентифікаційний код: 33148292) якій створений відповідно до Статуту організації з метою розвитку комунікацій його членів, партнерства і співробітництва задля сприяння просвітництву, творчої самореалізації, наукового пошуку і професійного становлення.

Це Положення визначає порядок набуття та припинення членства у Клубі, права та обов'язки членів, порядок їх обліку та комунікацій з ними.

Внесення змін та доповнень до цього Положення схвалюється Координаційною радою ВГО «Жива планета» згідно з Статутом організації і вводяться в дію наказом ВГО «Жива планета».

Основні напрями діяльності Клубу:

  • об’єднання громадян на основі прогресивних ідей для участі у вирішенні соціальних, економічних та екологічних проблем;
  • організація проведення та участь у заходах по обміну знаннями і досвідом;
  • сприяння реалізації прав громадян на участь в процесі прийняття рішень та з питань, що стосуються сталого розвитку на державному та регіональному рівнях;
  • просування енерго- і ресурсоефективності;
  • сприяння еколого-інноваційній модернізації економіки України, розвитку циркулярної та низьковуглецевої економіки;
  • підтримка зеленої відбудови України;
  • сприяння наближенню українського законодавства до права ЄС;
  • сприяння охороні та збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття.

В цьому Положенні вживаються терміни та скорочення у такому значенні:

ВГО «Жива планета» – Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», яка відповідно до Статуту є добровільним громадським об’єднанням, створеним на основі єдності інтересів членів Організації для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом організації.

Координаційна рада ВГО «Жива планета» – вищий керівний постійно діючій орган ВГО «Жива планета» якій діє в період між засіданнями З’їзду організації.

СЕО Клубу (chief executive officer) – головний адміністратор Клубу, відповідальний за його управління, якій взаємодіє з членами Клубу, керівництвом ВГО «Жива планета» та заінтересованими сторонами із усіх питань що пов’язані з діяльністю Клубу. Підпорядковується президенту ВГО «Жива планета» та підзвітний Координаційній раді ВГО «Жива планета».

Стаття 1. Членство у Клубі

1.1. Членство у Клубі є добровільним.

1.2. Членами Клубу можуть бути громадяни України та іноземці.

1.3. Всі члени Клубу мають рівні права.

1.5. Члени Клубу можуть бути членами інших громадських об'єднань.

1.7. Клуб не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, як і останні не несуть відповідальність за зобов'язаннями Клубу та ВГО «Жива планета».

Стаття 2. Права та обов'язки членів Клубу

2.1. Члени Клубу мають право:

2.1.1. Одержувати інформацію про діяльність Клубу.

2.1.2. Виявляти ініціативу, приймати участь у діяльності та заходах Клубу.

2.1.3. Приймати участь в проектах і програмах ВГО «Жива планета».

2.1.4. Поширювати інформацію про діяльність Клубу.

2.1.5. Користуватися пільгами, послугами та привілеями для членів Клубу, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги.

2.1.6. Одержувати допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Координаційною радою ВГО «Жива планета».

2.1.7. Отримувати фінансову та іншу підтримку на виконання завдань пов’язаних з діяльністю Клубу.

2.1.8. Бути відзначеними подяками, та іншими формами відзнак і заохочень для членів Клубу.

2.1.9. Вносити пропозиції щодо діяльності та усунення виявлених недоліків в діяльності та керівництві Клубом.

2.1.10. Залучати нових членів Клубу шляхом надання особистих рекомендацій.

2.1.11. Добровільно припинити своє членство в Клубі.

2.2. Члени Клубу зобов'язані:

2.2.1. Дотримуватись вимог цього Положення та виконувати рішення керівних органів ВГО «Жива планета», пов’язані з діяльністю Клубу.

2.2.2. Сприяти поширенню інформації про діяльність Клубу.

2.2.3. Своєчасно сплачувати вступні та щорічні членські внески у розмірі і порядку, встановленому Координаційною радою ВГО «Жива планета».

2.2.4. Підтримувати авторитет Клубу, не вчиняти дій, які суперечать завданням Клубу, або підривають його престиж.

2.2.5. Інформувати про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Клубу та ВГО «Жива планета», а також про факти порушення цього Положення.

2.2.6. Виконувати взяти на себе зобов’язання, пов'язані з діяльністю Клубу або ВГО «Жива планета».

2.3. Членам Клубу забороняється:

2.3.1. Вчиняти або допускати дії інших осіб, що можуть нанести Клубу та ВГО «Жива планета» репутаційну або матеріальну шкоду.

2.3.2. В рамках діяльності Клубу здійснювати політичну агітацію та іншу політичну діяльність.

2.4. Членство у Клубі не поширюється на членство у ВГО «Жива планета».

Стаття 3. Порядок набуття членства у Клубі

3.1. Рішення про прийом в члени та виключення з членів Клубу приймає Координаційна рада ВГО «Жива планета» за поданням СЕО Клубу.

3.2. Для набуття членства у Клубі кандидат заповнює електрону форму Заяви на членство у Клубі (надалі – Заяви).

3.3. Заява розглядається протягом 10 (десяти) днів з дня її подання.

3.4. У разі необхідності, для прийняття рішення про набуття членства у Клубі:

3.4.1 у кандидата в члени Клубу, якій подав Заяву може бути запитана додаткова інформація, рекомендації членів Клубу (за наявності);

3.4.2 кандидат в члени Клубу може бути запрошений на співбесіду з представниками Координаційної ради ВГО «Жива планета».

3.5. Рішення за результатами розгляду Заяви має бути мотивованим.

3.6. Кандидат у члени Клубу інформується про прийняте рішення щодо членства протягом 3 (трьох) днів з дати прийняття такого рішення. Інформування здійснюється шляхом електронного повідомлення на вказану у Заяві електрону адресу.

3.7. Кандидат у члени Клубу набуває членства у разі:

3.7.1 отримання підтримки кандидатури 2/3 голосів членів Координаційної ради ВГО «Жива планета»;

3.7.2 оплати вступного і членського внеску протягом 3 (трьох) днів з дня отримання повідомлення про підтримку кандидатури членами Координаційної ради ВГО «Жива планета».

3.8. Членство в Клубі підтверджується Сертифікат члена Клубу встановленого зразку, якій поновлюється щорічно після продовження членства у разі оплати членського внеску.

Стаття 4. Членські внески

4.1 Розмір вступного і членського внеску члена Клубу встановлюється Координаційною радою ВГО «Жива планета».

4.2. Оплата вступного і членського внеску є обов’язковою умовою для всіх членів Клубу.

4.3. Оплата членського внеску здійснюється щорічно, протягом місяця поточного року до дати оплати членського внеску у минулому році. На початку періоду очікуваної оплати СЕО Клубу надсилає члену Клубу повідомлення про необхідність оплати членського внеску на електрону пошту.

Примітка. Наприклад вступний і членській внески були оплачені 12 березня 2023 року. У такому разі член Клубу повинен сплатити членський внесок у 2024 році у період з 12 лютого по 12 березня 2024 року. Повідомлення про необхідність оплати членського внеску буде надіслано члену Клубу 12 лютого 2024 року.

4.4. Перегляд розміру вступного і членського внеску здійснюється Координаційною радою ВГО «Жива планета» у разі нагальної потреби але не менш ніж раз на 3 (три) роки. Перед розглядом питання про зміну розміру членського внеску обов’язково вивчається думка членів Клубу шляхом електронного опитування яка враховується при прийнятті рішення.

Стаття 5. Облік членів Клубу та комунікації

5.1. Облік членів Клубу здійснюється в електронному реєстрі.

5.2. Персональні дані, надані під час подання заяви про вступ до Клубу, зберігаються у відповідності до вимог законодавства.

5.3. СЕО Клубу є контактною особою з членами Клубу.

5.4. Члени Клубу отримують повідомлення електронною поштою на адресу зазначену у заяві і здійснюють комунікації з СЕО Клубу за контактними даними розміщеними на веб – сторінці Клубу.

5.5. Члени Клубу можуть скористатись інформацією про діяльність Клубу скориставшись іншими запропонованими каналами комунікацій, у тому числі ВГО «Жива планета» (сайт, соцмережі, месенджера, групи тощо).

Стаття 6. Припинення членства у Клубі

6.1. Добровільне припинення членства у Клубі здійснюється шляхом подання письмової заяви члена Клубу на електронну адресу СЕО Клубу. Датою припинення членства вважається дата надходження заяви на адресу Координаційної ради ВГО «Жива планета» яка надсилається електронною поштою підписаною власноруч (сканована копія) або ЕЦП.

6.2. Член Клубу може втратити членство у разі ухвалення такого 2/3 голосів членів Координаційної ради ВГО «Жива планета». Питання про припинення членства у Клубі на розгляд ради виноситься СЕО Клубу якщо член Клубу:

6.2.1 не сплатив членській річний внесок у становлений термін;

6.2.2 не виконує, або не належним чином виконує взяті на себе зобов’язання;

6.2.3 порушує умови 2.2, 2.3 цього Положення або вчиняє дії, що негативно впливають на репутацію Клубу, або перешкоджає своїми діями досягненню мети та діяльності Клубу,

6.2.4 засуджений за вчинення злочину.

6.3. У випадку добровільного припинення членства у Клубі або виключення з членів Клубу внески до Клубу не повертаються.

6.4. Після припинення членства у Клубі за умов зазначених у 6.1, 6.2.1 цього Положення особа має право повторно вступити до Клубу на загальних умовах.