23.05.2022 612

Загальна інформація

Семінар організовано в рамках програми EU4Environment, що фінансується ЄС, яка допомагає шести країнам-партнерам: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні, зберегти їхній природний капітал та поліпшити якість навколишнього середовища довкілля для людей, підтримуючи діяльність, пов'язану з охороною довкілля, демонструючи та розблоковуючи можливості для екологічного зростання та створення механізмів для кращого управління екологічними ризиками та наслідками.

Програма семінару була сформована з врахуванням важливих питань, пов’язаних з роллю і розвитком екологічних марковань у відповідності з вимогами міжнародних стандартів, кращих практик застосування і планованим змінам до національного законодавства, що спрямовані на:

  • впровадження термінології для належного розуміння значень екологічних маркувань та декларацій;
  • більш ефективного запобігання визначення недобросовісного їх застосування.

Статус

Завершено

Цільовий регіон

Всеукраїнський

Період реалізації

вересень 2021 р.

Партнери

Джерело фінансування

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), у рамках програми EU4Environment, що фінансується ЄС.

Мета

Посилити спроможність України впроваджувати сталі державні закупівлі та посилити використання екологічних маркувань. Це було досягнуто шляхом технічної допомоги та навчання для політиків, спеціалістів із закупівель, підприємств та галузевих асоціацій, а також неурядових організацій та інших зацікавлених сторін.

Реалізація

Програма заходу передбачала виступи представників Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Міндовкілля, Мінекономіки, Представництва ЄС в Україні, міжнародних і національних експертів.

Відкрив семінар заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів УкраїниРуслан Стрілець, якій зазначив, що екологічні марковання та декларації сприяють досягненню Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, що були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1, та підтримані в Україні Указом Президента України 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Сприяння проявляється, насамперед, через механізм встановлення вимог щодо ефективного споживання природних ресурсів та поводження з відходами, обмеження використання шкідливих хімічних речовин, запобігання зміні клімату, інформування споживачів з метою впливу на їх вибір.

Екологічне маркування виступає в якості інструменту інформування споживачів про екологічні особливості продукції, процеси її розробки, виробництва і використання.

Особливо в умовах високого рівня насиченості товарних ринків і погіршення стану довкілля, одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності товару на внутрішньому і світовому ринках є саме відповідність високим екологічним вимогам екологічного маркування І типу.

На даний час Міндовкілля має своє представництво в складі національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» і в Координаційнії раді з екологічного маркування що забезпечує участь Міністерства в роботі над розроблянням, переглядом та актуалізацією стандартів екологічного маркування.

З 2011 року, і на даний час, екологічне маркування згідно з національними стандартами визначається у Стратегії державної екологічної політики у якості одного з інструментів досягнення Цілі по екологізації секторів економіки.

Оновлена державна екологічна політика України на період до 2030 року, затверджена Законом України від 28 лютого 2019 року передбачає стимулювання впровадження систем екологічного управління на підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних характеристик продукції, у тому числі на основі міжнародних систем сертифікації та маркування, розвиток добровільної екологічної сертифікації, маркування продукції. Разом з нашими європейськими і міжнародними партнерами, технічним комітетом стандартизації, операторами програм екологічного маркування Міндовкілля працює над підвищенням рівня:

  • застосовування екологічного маркування у сфері публічних закупівель;
  • свідомості споживачів щодо значення екологічного маркування, починаючі із навчальних закладів.

Олександр Маріковський, народний депутат України – заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування

Світова спільнота визнає екологічні маркування потужним інструментом для забезпечення сталого майбутнього, якій орієнтує споживачів, корпорації та публічний сектор на більш екологічно кращу продукцію, що сприяє зменшенню забруднення довкілля і ефективному використанню ресурсів.

Застосування єдиних підходів з ЄС забезпечить українськім виробникам доступ на єдиний з ЄС зелений ринок, який зараз буде продовжувати стрімко розвиватись у зв’язку з реалізацією Зеленої угоди ЄС.

У світі, та в Україні діють міжнародні стандарти, що визначають чіткі умови застосування екологічних маркувань і декларацій. Але сьогодні українським споживачам, виробникам та іншим учасникам ринку важко розібратися у значеннях численних позначок екологічного змісту.

Ще одна проблема – деякі виробники створюють хибне враження про свій вплив на довкілля або екологічні характеристики чи переваги продукції що надається на ринок. Таке явище як “зелене окозамилювання” (greenwoshing – англ.) вводить в оману і не дає належних переваг тим виробникам, які докладають зусиль для екологізації бізнесу і поліпшення екологічних характеристик продукції чи послуг що надаються. В кінцевому підсумку це веде до плутанини та імітації озеленення економіки.

Вирішити ці проблеми можна через вдосконалення законодавства, посилення інформаційної і роз’яснювальної роботи, через належну практику застосування екологічних маркувань у публічній сфері. Держава має власним прикладом демонструвати прихильність до переваг екологічної продукції застосовуючи підхід сталих публічних закупівель. Над підтримкою впровадження цього підходу працює зараз і команда експертів проекту програми EU4Environment, що фінансується ЄС.

Я як народний депутат і мої колеги, члени різних Комітетів Верховної ради України – підтримуємо законодавчу ініціативу яка спрямована саме на вирішення цих питань.

Юлдашова Анна, в.о. директора Департаменту державних закупівель Міністерства економіки України у своєму виступі відмітила, що згідно Закону, у разі встановлення екологічних чи інших характеристик до предмету закупівлі, замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатаційних або функціональних вимог, у тому числі екологічних характеристик, за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

Також, керуючись пунктом 3 статті 29 Закону замовник може застосувати нецінові критерії щодо заходів охорони навколишнього середовища, за умов, що вони пов’язані з предметом закупівлі.

При застосуванні методу оцінки вартості життєвого циклу, показники впливів на довкілля отримані розрахунковими методами згідно вимог стандартів екологічних маркувань можуть бути використані у якості базових даних для розрахунку.

Отже, посилання на екологічні маркування можуть бути застосовані при різних критеріях оцінки тендерної пропозиції, за умов, що принципи та методи таких маркувань стандартизовані, і задекларовані екологічні характеристики підтверджені компетентних органом згідно вимог цих стандартів.

Ольга Сімак, координатор сектору довкілля Представництва ЄС в Україні, відмітила, що сьогодні екологічне маркування в ЄС є одним з важливих механізмів впровадження Зеленого курсу ЄС. Тому що право на таке маркування надається товарам і сервісам, що відповідають дуже високим екологічним стандартам, що встановлюють екологічні вимоги протягом життєвого циклу – від складників, виробництва до утилізації. Таке маркування заохочує до циркулярної економіки.

Фарід Якер, керівник програм, відділ економіки, відділ ресурсів та ринків ЮНЕП, зазначив, що програми ООН з навколишнього середовища підтримує ініціативи спрямовані на розвиток програм екологічного маркування, зокрема програми, що впроваджується в Україні. Але в цьому питанні велика роль відводиться і державі. Не як регулятору, а саме в частині впровадження додаткових стимулів для ринку. Здебільше азійських держав встановили на законодавчому ринку політику зелених закупівель і вимоги по застосуванню екологічних стандартів. Це вплинуло на зростання зеленого ринку в 10 разів за 3 роки.

Галина Бузан, секретар національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля», повідомила присутнім, що відповідно до Закону комітети технічної стандартизації є суб’єктами стандартизації, що відповідають за розробку екологічних стандартів. Настанови та методи застосування екологічних маркувань і декларацій наведені в серії міжнародних стандартів ISO 14020, які вводяться в дію як державні стандарти України методом підтвердження ідентичним перекладом. Наразі Україна повністю гармонізувала національні стандарти з цією серією. Стандарти екологічного маркування для оцінки різних категорій товарів і послуг розробляються робочими групами ТК 82 на основі подібних стандартів європейських програм екологічного маркування та з урахуванням вимог критеріїв тих програм, що мають міжнародне визнання.

Принципи і методи екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів та систем сертифікації визнаних на національному та міжнародному рівні

Нільс Хойер, експерт Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) Екомаркування є надійним інструментом для урядів, щоб забезпечити ринковий стимул для виробництва екологічно чистих товарів і послуг, стимулювати попит на них, а також як інструмент політики державних закупівель для досягнення цілей сталого розвитку.

З ініціативи Global Ecolabelling Network (GEN) та ЮНЕП створена робоча група з екомаркування типу I, до якої входять члени GEN – оператори екологічного маркування та урядовці з багатьох країн світу. Робоча група підтримує нові ініціативи щодо екомаркування в усьому світі шляхом співпраці та обміну знаннями, проводить навчання та бере участь у розробці оновлених навчальних матеріалів ЮНЕП.

Рекомендації Програми ООН з навколишнього середовища щодо застосування екологічного маркування для сталих публічних закупівель

Сільвія Ферратіні, програма Ecolabel.EU, Європейська комісія

Європейська комісія представила План дій ЄС, спрямований на впровадження моделі циркулярної економіки. Він передбачає низку заходів, спрямованих на зміну моделей виробництва та споживання в Європі, зосереджуючись насамперед на запобіганні відходам. 35 ініціатив, включених до Плану дій, мають на меті зробити екологічні продукти, послуги та бізнес-моделі нормою, а не винятком.

План дій, також, визначає умови для трансформації моделей споживання, щоб громадяни та публічний сектор могли краще сприяти розвитку циркулярної економіки, керуючись екомаркуванням. Державний сектор і громади мають можливість закуповувати більш екологічно кращу продукцію, яка має відповідну сертифікацію та маркування. Зараз це рекомендація Директиви ЄС 24/2014, яка успішно застосовується у всіх країнах-членах ЄС.

Політика ЄС та роль екологічного маркування І типу в досягненні її цілей та зокрема у сфері сталих/зелених публічних закупівель

Юлія Грачова, член ради директорів міжнародної асоціації, що об’єднує операторів програм екомаркування I типу – Global Ecolabelling Network (GEN)

Підкреслила, що розвиток зелених ринків у всьому світі потребує координації та гармонізації стандартів екомаркування, запровадження механізмів взаємної довіри та визнання між органами екомаркування різних країн з метою усунення бар’єрів у торгівлі. Саме над цим працює GEN. Асоціація об'єднує провідні програми екологічного маркування, які довели відповідність стандарту ISO 14024. Каталог GEN стандартів екологічного маркування для різних категорій продукції містить сотні документів які визначають критерії і показники для оцінювання продуктів, виробів, будівель і послуг та їх впливів протягом життєвого циклу з метою надання права на застосування екомаркування.

Екомаркування в Європі та в усьому світі застосовується до харчових і непродовольчих товарів, а також до послуг. У більшості країн світу екомаркування використовується як інструмент екологічних державних закупівель.

На початок 2021 року понад 1 мільйон продуктів 17 000 компаній підтвердили відповідність цим стандартам і застосовують екомаркування І типу.

Українська програма екологічного маркування, оператором якої є ВГО «Жива планета», пройшла міжнародний аудит і підтвердила відповідність вимогам ISO 14024. В результаті ВГО «Жива планета» отримала можливість стати одної з сторін – підписантів багатосторонньої Угоди про взаємне визнання та довіру між іншими програмами екомаркування, у тому числі існуючими в ЄС.

Програма взаємної довіри та визнання між органами з екологічного маркування GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System

Кейт Харріс, відповідальний секретар Global Ecolabelling Network

14 жовтня світова спільнота відзначатиме Всесвітній День екологічного маркування. Цей День був проголошений вперше у 2018 році з метою перевернути більше уваги до екологічних товарів і послуг позначених знаками маркування різних регіонів і країн що підтверджують відповідність стандартам екологічного маркування І типу. Кожен з секторів може долучитись до відзначення, як саме рекомендує наша асоціація в розділі сайту World Ecolabel Day.

Світлана Перминова, директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета»

Історія успіху програми екологічного маркування, що впроваджується з 2003 року ВГО «Жива планета» за підтримкою Міндовкілля, полягає у відповідності міжнародному стандарту ISO 14024, компетентності та надійності експертної оцінки що підтверджено шляхом акредитації, прозорості розробляння, гармонізації і прийняття стандартів екологічного маркування на різні категорії товарів і послуг, міжнародній співпраці та визнанню результатів оцінювання.

Екологічно сертифікована продукція українських товаровиробників, позначена знаком “Зелений журавлик”, успішно реалізується на українському ринку та експортується як більш екологічно краща у 34 країни світу.

Українська програма екологічного маркування І типу

Олексій Веренікін, засновник і генеральний директор ТОВ «ДеЛаМарк», презентував історію успіху своєї компанії, яка орієнтована на екологічне виробництво мийних засобів та косметики, що відповідають вимогам стандартів екомаркування. У 2014 році миючі засоби компанії стали першою в Україні екологічно сертифікованою продукцією відповідно до міжнародного стандарту ISO 14024. З року в рік виробництво розвивається, а асортимент продукції компанії DeLaMark з маркуванням “Зелений журавлик” зростає та завойовує нові ринки.

Про екологічні мийні засоби ТМ DeLaMark

Станіслав Зінченко, голова Комітету з промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації розповів про проблеми розвитку зеленого ринку на національному рівні, зокрема, про декларативне ставлення держави до підтримки зеленої модернізації. Перехід до більш ресурсозберігаючих, меншого утворення відходів та більш чистих технологій виробництва продукції, яка відповідатиме вимогам європейських екологічних стандартів, потребує великих ресурсів та державної підтримки. Пропагування чесного екологічного маркування та зелених державних закупівель є важливим фактором, який мотивуватиме бізнес дотримуватись добровільних стандартів та додаткової сертифікації.

Олег Цільвік, заступник голови правління Союзу споживачів України зазначив, що зростання попиту на більш екологічно чисту та безпечну продукцію мотивує добросовісних виробників модернізувати та вдосконалювати свої виробничі процеси. Інші порушують закон, обираючи простіший спосіб – декларувати неперевірені екологічні переваги або характеристики продукту.

Удосконалення законодавства потребує чіткого визначення понять «екомаркування», «екологічної декларації», розмежування органічної та екологічної сертифікації.

Акредитація повинна бути обов’язковою для органів з оцінки відповідності, які надають сертифікати та право на використання етикеток, що забезпечують переваги на ринку, у поєднанні з підвищеною відповідальністю, включаючи штрафи, за введення споживача в оману шляхом використання екомаркування.

Про ініціативи громадських організацій по запобіганню недобросовісного застосування екологічного маркування і взаємодію з органами державного контролю

Інна Яресковська, юрисконсульт ВГО «Жива планета», повідомила, що головною метою законопроекту є врегулювання використання екомаркування та декларування для подолання недобросовісного маркування та декларування та надання споживачам достовірної та достатньої інформації про екологічну ефективність товарів і послуг, щоб вони могли робити усвідомлений вибір на основі екологічних інтересів.

Презентації рекомендованих змін до національного законодавства України щодо регулювання застосування екологічних марковань і декларацій

Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Подальший розвиток зеленого ринку в Україні потребує подальшого вдосконалення законодавства. В рамках проекту ми продовжимо працюватиме над імплементацією положень Регламенту Європейського парламенту і Ради від 06 липня 2011 року № 691/2011 щодо європейського екологічного обліку і звітності якій визначає яка саме продукція, технології та послуги можуть вважатись екологічними. Після цього ми працюватиме над критеріями допустимості державної підтримки виробникам екологічної продукції, зокрема для малого і середнього підприємництва.

Інформування

Офіційних сайтах:

Сторінки цих організацій у Facebook, а також групи замовників на сайтах закупівель, а саме:

Формат: онлайн на платформах Zoom та Yоu Tube, згідно попередньої реєстрації.

Матеріали семінарів

Програма

Відеозапис семінару

Результати

180 осіб відвідали семінар, серед них:

54 політиків та потенційних замовників (органи влади), муніципальні установи та інші бюджетні організації, а також державні корпорації);

98 представники бізнесу (постачальники, виробники), з яких 82 – МСП;

28 представників національних експертних організацій, інститутів, міжнародних організацій, громадські організації, та Представництво ЄС в Україні.

99 % опитуваних відмітили високою оцінкою організацію семінару та його актуальність.

Відеозаписи і матеріали семінарів, знаходяться у відкритому доступі для перегляду.